Uputstvo autorima za pripremu rada


Stomatološki glasnik Srbije je časopis Srpskog lekarskog društva osnovan 1953. godine. Časopis objavljuje:originalne naučne i stručne radove, prikaze iz prakse, pregledne radove, saopštenja, istoriografske radove, prikazeknjiga, komentare i pisma uredništvu, društvenu hroniku.

Svi rukopisi se podvrgavaju recenziji. Radove recenzirajudva anonimna stručnjaka i, ukoliko je potrebno, statističar. Konačnu odluku o prihvatanju rada za štampu donosi glavni i odgovorni urednik. Autori se obaveštavajuo prijemu ili odbijanju rada najkasnije osam nedelja odpodnošenja rukopisa.

Za objavljene radove se ne isplaćuje honorar, a autorskaprava se prenose na izdavača. Rukopisi i prilozi se ne vraćaju. Za reprodukciju ilhi ponovno objavljivanje nekogsegmenta rada publikovanog u „Stomatološkom glasniku Srbije" neophodna je saglasnost izdavača.

Radovi se štampaju na engleskom i srpskom jeziku.

Opšta uputstva

Tekst rada treba da bude otkucan u programu za obradu teksta Word, sa dvostrukim proredom,isključivo fontom Times New Roman i veličinom slova 12pt. Sve margine treba podesiti na 25 mm, veličinu stranicena A4 format, a tekst kucati s levim poravnanjem i uvlačenjem svakog pasusa za 10 mm, bez deljenja reči. Ako seu tekstu koriste specijalni znaci (simboli), koristiti fontSymbol. Podaci o korišćenoj literaturi u tekstu označavajuse arapskim brojevima u uglastim zagradama - npr. [1,2], i to redosledom kojim se pojavljuju u tekstu. Stranice se numerišu redom u okviru donje margine, počev odnaslovne strane.

Naslovna strana

Na posebnoj, prvoj strani rukopisa trebanavesti sledeće: naslov rada bez skraćenica, puna imenai prezimena autora bez titula, zvaničan naziv ustanova ukojima autori rade, mesto i državu; na dnu stranice navesti ime i prezime, adresu za kontakt, broj telefona i e-mailadresu autora zaduženog za korespondenciju.

Kratak sadržaj i ključne reči

Druga strana treba da sadrži kratak sadržaj rada obima 100-250 reči. Kratak sadržajoriginalnog rada treba strukturirati na sledeće delove: Uvod(u okviru kojeg se navodi cilj rada), Materijal i metode rada,Rezultati i Zaključak. Navode se najvažniji rezultati, numeričke vrednosti, statističke analize i nivo značajnosti. Ispodkratkog sadržaja navesti od tri do šest ključnih reči. U izboru ključnih reči koristiti Medical Subject Headings - MeSH(http://www.nlm.nih.gov/mesh).

Struktura rada

Originalni rad treba da sadrži sledećepodnaslove: Uvod (sa ciljem rada), Materijal i metode rada, Rezultati, Diskusija, Zaključak i Literatura. Prikaz izprakse čine: Uvod, Prikaz bolesnika, Diskusija i Literatura. Ne treba koristiti imena bolesnika, inicijale ili brojeveistorija bolesti. Pregledni i informativni rad čine Uvod,odgovarajući podnaslovi, Zaključak i Literatura. Preglednirad mogu objaviti samo autori koji su izuzetno uspešni uoblasti kojom se bave i koji navedu najmanje pet autocitata radova publikovanih u časopisima s recenzijom.

Tekst rukopisa

Koristiti kratke i jasne rečenice, bez stranih reči i neadekvatnih pojmova iz prevoda iz strane literature. Za nazive lekova koristiti generička imena. Skraćenice koristiti samo kada je to neophodno, a ne koristiti ihu naslovu. Za svaku skraćenicu pun termin treba navestipri prvom pojavljivanju u tekstu, sem ako to nije standardna jedinica mere. Decimalne brojeve u engleskomtekstu pisati sa tačkom, a u srpskom sa zarezom. Kad godje to moguće, broj zaokružiti na jednu decimalu. Sve rezultate hematoloških, kliničkih i biohemijskih merenjanavoditi u metričkom sistemu prema Međunarodnomsistemu jedinica (SI).

Obim rukopisa

Celokupni rukopis rada - koji čine naslovna strana, kratak sadržaj, tekst rada, spisak literature,svi prilozi, potpisi za njih i legenda (tabele, slike, grafikoni,sheme, crteži) - mora iznositi za pregledni rad do 7.000reči, za originalni rad do 5.000 reči, a za informativni radi prikaz iz prakse do 3.000 reči. Provera broja reči u dokumentu može se izvršiti kroz podmeni Tools-Word Countili File-Properties-Statistics.

Tabele

Tabele se označavaju arapskim brojevima premaredosledu navođenja u tekstu, a moraju biti urađene uprogramu Word, kroz meni Table-Insert-Table, uz definisanje tačnog broja kolona i redova koji će činiti mrežutabele. Korišćene skraćenice u tabeli treba objasniti u legendi ispod tabele.

Grafikoni

Grafikoni treba da budu urađeni i dostavljeniu programu Excel, da bi se videle prateće vrednosti raspoređene po ćelijama.

Slike

Slike se označavaju arapskim brojevima prema redosledu navođenja u tekstu. Primaju se isključivo digitalne fotografije (crno-bele ili u boji) rezolucije 300 dpi iformata zapisa .tiff ili .jpg. Ukoliko autori ne poseduju ilinisu u mogućnosti da dostave digitalne fotografije, ondaoriginalne slike treba skenirati kao Grayscale (ili u boji) urezoluciji 300 dpi i snimiti ih u originalnoj veličini.

Sheme

Sheme crtati i dostaviti u programu CorelDraw iliAdobe Illustrator. Podatke u shemi kucati fontom TimesNew Roman i veličinom slova 10 pt.

Zahvalnica Navesti sve one koji su doprineli stvaranjurada, ali ne ispunjavaju merila autorstva. Finansijska i materijalna pomoć u obliku sponzorstva, stipendija, poklona,opreme, lekova, materijala i drugog takođe treba da budenavedena.

Literatura

Spisak referenci je odgovornost autora, acitirani članci treba da budu lako pristupačni čitaocimačasopisa. Stoga uz svaku referencu obavezno treba navestiDOI broj članka (jedinstvenu nisku karaktera koja mu jedodeljena) i PMID broj ukoliko je članak indeksiran ubazi PubMed/MEDLINE.

Reference numerisane arapskim brojevima navoditi prema redosledu citiranja u tekstu. Broj referenci u originalnim radovima ne bi trebalo da bude veći od 30, osim kodpreglednih i informativnih radova, gde broj referenci nijeograničen. Izbegavati korišćenje apstrakta kao reference, a apstrakte starije od dve godine ne citirati. Referencečlanaka koji su prihvaćeni za štampu treba označiti kao„u štampi" (in press) i priložiti dokaz o prihvatanju rada.

Reference se citiraju prema Vankuverskom stilu (jednoobraznim zahtevima za rukopise koji se predaju biomedicinskim časopisima), koji je uspostavio Međunarodni komitet urednika medicinskih časopisa (http://www.icmje.org), čiji format koriste U.S. National Library of Medicinei baze naučnih publikacija. Primeri navođenja publikacija(članaka, knjiga, monografija, elektronskog, neobjavljenogi drugog objavljenog materijala) mogu se naći na internet-stranici http://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html.

Propratno pismo

Uz rukopis obavezno priložiti pismokoje su potpisali svi autori, a koje treba da sadrži: izjavuda rad prethodno nije publikovan i da nije istovremenopodnet za objavljivanje u drugom časopisu, te izjavu dasu rukopis pročitali i odobrili svi autori koji ispunjavajumerila autorstva.

Autorstvo

Autorstvo se zasniva na bitnom doprinosukoncepciji rada, dobijanju rezultata ili analizi i tumačenju rezultata, planiranju rukopisa ili njegovoj kritičkojreviziji od znatnog intelektualnog značaja, te doprinosuu završnom doterivanju verzije rukopisa koji se priprema za štampanje. Finansiranje, sakupljanje podataka iligeneralno nadgledanje istraživačke grupe sami po sebine mogu opravdati autorstvo.

Slanje rukopisa

Rukopis rada i svi prilozi uz rad mogu sedostaviti imejlom (stomglas@bvcom.net), preporučenompošiljkom ili lično, dolaskom u Uredništvo. Ukoliko se radšalje poštom ili donosi u Uredništvo, rukopis se dostavljaodštampan u dva primerka i narezan na CD (snimljenimaterijal treba da je istovetan onom na papiru).

Važna napomena

Svi autori i koautori radova moraju bitičlanovi Srpskog lekarskog društva i pretplatnici na časopisza godinu u kojoj predaju rad za publikovanje.

Adresa:Srpsko lekarsko društvoUredništvo časopisa „Stomatološki glasnik Srbije"Ul. kraljice Natalije 111000 Beograd Srbija Telefon: +381 (0)11 409 27 76