Stomatološki glasnik Srbije


Stomatološki glasnik Srbije (ISSN 0039-1743 COBISS.SR - ID 8417026) izlazi četiri puta godišnje i teži da objavljuje kvalitetna i savremena originalna naučna i klinička dostignuća iz oblasti stomatologije. Svi radovi podležu stručnoj recenziji. SGS objavljuje originalne radove iz bazičnih biomedicinskih nauka, epidemiologije, protetike, restaurativne stomatologije i endodoncije, dečje stomatologije, oralne i maksilofacijalne hirurgije i dr.

Osim toga, SGS objavljuje i pregledne (revijske) radove, zanimljive prikaze iz kliničke prakse, radove iz istorije stomatologije, odnosno članke sa edukativnim sadržajem. Stomatološki glasnik Srbije je u osnovi namenjen svim stomatolozima praktičarima, stomatolozima specijalistima i istraživačima.

Vol. 70 - #4 - Oktobar/Decembar 2023.

Orginalni Radovi

Antonije Stanković, Jelena Popović, Marija Daković-Bjelaković, Nenad Stošić, Marija Nikolić, Aleksandar Mitić, Radomir Barac

Evaluacija varijacija u morfologiji kanala korena gornjih premolara pomoću kompjuterizovane tomografije konusnog zraka

DOI: https://doi.org/10.2298/SGS2304163S
Aleksandra Đeri, Irena Radman Kuzmanović, Adriana Arbutina Renata Josipović, Saša Marin, Mirjana Umićević-Davidović

Uporedna analiza određivanja dužine kanala korena zuba pomoću kompjuterizovane konusne tomografije i apeksnog lokatora

DOI: https://doi.org/10.2298/SGS2304173
Stefan Kuzmanovski, Cvetanka Bajraktarova Mishevska, Aneta Mijoska, Natasha Stavreva, Emilija Bajraktarova Valjakova

Bondiranje ortodontskih keramičkih breketa: optimalna metoda kondicioniranja litijum-disilikatnih restauracija

DOI: https://doi.org/10.2298/SGS2304181K
Irena Kuzmanović Radman, Adriana Arbutina, Renata Josipović, Saša Marin, Mirjana Umićević-Davidović, Radmila Arbutina, Nataša Trtić, Verica Protić Berić, Aleksandra Đeri

Uticaj olova na gingivu i potporni aparat zuba

DOI: https://doi.org/10.2298/SGS2304189K

Prikaz bolesnika

Aleksandra Prokić, Minja Miličić Lazić, Igor Đorđević

Oblikovanje mekih tkiva pri odloženom opterećenju implantata u estetskoj regiji – prikaz slučaja

DOI: https://doi.org/10.2298/SGS2301039B