Stomatološki glasnik Srbije


Stomatološki glasnik Srbije (ISSN 0039-1743 COBISS.SR - ID 8417026) izlazi četiri puta godišnje i teži da objavljuje kvalitetna i savremena originalna naučna i klinička dostignuća iz oblasti stomatologije. Svi radovi podležu stručnoj recenziji. SGS objavljuje originalne radove iz bazičnih biomedicinskih nauka, epidemiologije, protetike, restaurativne stomatologije i endodoncije, dečje stomatologije, oralne i maksilofacijalne hirurgije i dr.

Osim toga, SGS objavljuje i pregledne (revijske) radove, zanimljive prikaze iz kliničke prakse, radove iz istorije stomatologije, odnosno članke sa edukativnim sadržajem. Stomatološki glasnik Srbije je u osnovi namenjen svim stomatolozima praktičarima, stomatolozima specijalistima i istraživačima.

Vol. 70 - #3 - Jul/Septembar 2023.

Orginalni radovi

Antonije Stanković, Jelena Popović, Marija Nikolić, Aleksandar Mitić, Nenad Stošić, Radomir Barac, Aleksandra Milovanović

Uticaj završne obrade i zaštitnog premaza na ultrastrukturu ispuna od konvencionalnog i hibridnog glasjonomernog cementa

DOI: https://doi.org/10.2298/SGS2303138
Irena Kuzmanović Radman, Adriana Arbutina, Renata Josipović, Saša Marin Mirjana Umićević-Davidović, Radmila Arbutina, Nataša Trtić, Bojan Vrhovac , Aleksandra Đeri

Ispitivanje zastupljenosti parodontitisa i gingivitisa kod pacova sa indukovanim dijabetesom melitusom

DOI: https://doi.org/10.2298/SGS2303131K
Nenad Stošić, Jelena Popović, Marija Nikolić, Aleksandar Mitić, Radomir Barac, Marko Igić, Milica Petrović, Antonije Stanković, Aleksandra Milovanović, Marija Vulović

Ispitivanje otpornosti na ciklični zamor kod rotirajućih instrumenata ProTaper Universal i ProTaper Next različitih dijametara

DOI: https://doi.org/10.2298/SGS2303117S
Viktor Stefanovski, Slobodan Gjeorgiev, Elena Vasilevska Gjeorgieva, Goran Panchevski, Sanja Panchevska

Kondilografska evaluacija propulzivnog i Benetovog ugla kod pacijenata sa temporomandibularnim oboljenjima

DOI: https://doi.org/10.2298/SGS2303124S